Życie w internacie…

Życie w internacie na pewno nie należy do rzeczy łatwych. Ciągłe lekcje, przeplatane z treningami dają się we znaki. Do wszystkiego dochodzi jeszcze pobudka – nasi rówieśnicy o 6:30 przewracają się na drugi bok, podczas gdy my przygotowujemy się do porannej zaprawy. Sam rozruch nie jest ciężki ani męczący, wszyscy są ospali i wykonują (lub nie) ćwiczenia, które dyktuje nam trener. Po zjedzeniu śniadania czeka na nas najgorsza część dnia, czyli poranne lekcje. Część uczniów próbuje wykorzystać pół godziny między posiłkiem, a lekcją na odespanie tego, co „przesiedzieli” zeszłego dnia w nocy. Popularne „zamulanie”, czyli ogólny brak witalności towarzyszy wielu chłopakom podczas zajęć lekcyjnych. Niektórym po prostu 8 godzin snu nie wystarcza na zyskanie pozytywnej energii na cały dzień, a inni lubią sobie posiedzieć przy laptopie do północy. Same poranne lekcje mijają stosunkowo szybko. Po nich następuje krótka odprawa i trening. To w naszej mentalności najważniejsza część dnia. Nie oszukujmy się – nie zawsze chce się wyjechać na rower czy iść biegać, gdy za oknem zimno i nieprzyjemnie. Póki co treningi są dość krótkie – wahają się w granicach jednej do dwóch godzin. Niemniej jednak po powrocie zawsze jest ta wewnętrzna satysfakcja, wynikająca z dobrego spożytkowania czasu dopołudniowego.
No i jest – obiad. Myślę, że przed tym posiłkiem śmiało można by nas przyrównać do stada wygłodniałych szakali patrzących na ofiarę zza szyby. Obiad jest jak oberwanie chmury – szybki i intensywny. Po nim jest około 45 minut czasu do lekcji. Niby nic, ale w tak zapełnionym planie dnia to naprawdę sporo. Uczniowie wykorzystują ten czas na szybki wypad do sklepu, skorzystanie z komputera czy podobnie jak w przypadku porannych „widełek”, krótką drzemkę. Popołudniowe lekcje to już nie to samo co rano. Czas jak na złość płynie coraz to wolniej , a poziom energii i zapału do nauki drastycznie spada. Mimo wszystko, jeżeli komuś zależy, nie ma większych problemów by się przełamać i posłuchać przez 45 minut tego, co ma nam do powiedzenia nauczyciel.
Kiedy już dotrwamy do końca następuje najprzyjemniejsza część dnia. Perspektywa czasu wolnego do ciszy nocnej daje spory zastrzyk energii na resztę dnia, a raczej wieczoru. Niestety na to już trochę za późno.
Czas wolny po kolacji raczej niewielu uczniów spędza przy książkach. Większość wychodzi z założenia, że czas na edukację jest podczas lekcji, a przecież nie samą nauką i treningiem człowiek żyje. Kolarz, jak to sportowiec, w miejscu raczej nie usiedzi. Jeżeli jest taka możliwość, organizujemy dodatkowe zajęcia na sali, gdzie można pograć w różnego rodzaju gry zespołowe.  Kto się nie załapie, musi tą energie spożytkować inaczej. Głośna muzyka i „spędy” w pokojach są tu na porządku dziennym, mimo iż wychowawcy i trenerzy niekoniecznie to tolerują. Młodzież jednak musi się wyszaleć w granicach rozsądku, co opiekunowie na szczęście potrafią zrozumieć, więc nie dochodzi do większych konfliktów. Po wszystkim udajemy się do krainy snu by nabrać energii na kolejny, pracowity dzień.

tekst: Paweł Zaleśny

Zamiejscowi słuchacze mogą skorzystać z naszej bazy noclegowej

58-100 Świdnica,  ul. Wałbrzyska 58

W internacie jest siłownia, sauna, kuchnia i inne niezbędne "użytki".

Położenie internatu zapewnia piękne widoki

i dużo świeżego powietrza - co umożliwia naukę, relaks i wypoczynek.

 

REGULAMIN

Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną na miejsce zamieszkania, pracy indywidualnej i zespołowej oraz wypoczynku uprawnionych do tego mieszkańców.
 2. Wszyscy mieszkańcy internatu tworzą samorząd mieszkańców. Przedstawicielami jest Samorząd Uczniowski, który wybierany jest przez mieszkańców internatu do 30 września
 3. Pracami Samorządu Uczniowskiego kieruje opiekun Samorządu.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo do przedstawiania uwag, wniosków, propozycji, informacji wychowawcy, wicedyrektorowi, dyrektorowi oraz wniosków na Radę Pedagogiczną.

§ 2

Przydział miejsc w internacie, odpłatność, procedury nabywania i zdawania pokoju oraz jego użytkowania

 1. Prawo do zamieszkania w internacie na okres zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym przysługuje uczniom i słuchaczom pobierającym naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
 2. Uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie składają podanie o przyjęcie do internatu w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy internatu w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Zakwaterowanie w internacie i korzystanie z obiadów w stołówce jest odpłatne wg stawki ustalonej przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny.
 4. Niemożność dotrzymania, zmiana terminu opłaty wymaga każdorazowo zgody dyrektora szkoły.
 5. Osobiste rzeczy wychowanka pozostawione po formalnym rozliczeniu się z internatem i opuszczeniu pokoju ulegają kasacji
 6. Nabywanie pokoju:

· Pokoje są przydzielane przez wychowawcę internatu na cały cykl kształcenia

· Wychowanek ponosi odpowiedzialność za przydzielony pokój, za pokoje z łazienką pobierana jest kaucja wg ustalonej stawki.

 1. Zdawanie pokoju:

· Wychowanek informuje wychowawcę o rezygnacji z internatu i pobiera kartę obiegową w sekretariacie szkoły

· Wychowanek jest zobowiązany przed każdorazowym wyjazdem z internatu do posprzątania pokoju i zgłoszenia zdania pokoju wychowawcy internatu, trenerowi lub wychowawcy klasy.

 1. Zmiana pokoju w trakcie roku szkolnego:

· Zgłoszenie chęci zmiany pokoju wymaga uzyskania zgody wychowawców internatu ale jest to możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

§ 3

Prawa mieszkańców internatu

 1. Wychowanek ma prawo do zakwaterowania, opieki i odpłatnego wyżywienia.
 2. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje internat po uprzedniej zgodzie wychowawcy lub trenera i zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania.
 3. Wychowanek internatu ma prawo do posiadania sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i innych dóbr materialnych wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione przedmioty
 4. Wychowanek ma prawo do wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą, w zajęciach organizowanych poza internatem.
 5. Wychowanek ma prawo do przyjmowania w internacie wyłącznie osób z najbliższej rodziny, trenera po uprzednim poinformowaniu wychowawcy internatu.
 6. Wychowanek ma prawo korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz w sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.
 7. Wychowanek ma prawo opuszczania internatu w czasie wolnym, a jego powrót musi nastąpić do ustalonego czasu, w zależności od pory roku, tj. wrzesień do 20.00, październik -marzec do 19.00, kwiecień-czerwiec do 20.00, a uczniowie pełnoletni bez względu na porę roku, w piątki i soboty do godz. 21., po uprzednim zgłoszeniu wyjścia u wychowawcy i wpisaniu się do zeszytu wyjść.
 8. Wychowanek ma prawo do współudziału w decydowaniu o sprawach żywieniowych i organizacyjnych internatu.

§ 4

Obowiązki mieszkańców internatu

 1. Mieszkańcy internatu mają obowiązek:
 1. przestrzegania postanowień statutu szkoły, niniejszego regulaminu oraz ustaleń dyrektora szkoły dotyczących bieżącej organizacji internatu
 2. przestrzegania zasad dobrego wychowania w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych pracowników internatu
 3. otoczenia troską mienia stanowiącego wyposażenie internatu
 4. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych
 5. utrzymywania należytej czystości w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku
 6. terminowego dokonywania opłat za pobyt w internacie oraz opłat za żywienie
 7. współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych przez mieszkańców oraz uczestniczenia w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska
 8. zgłaszania wyjazdów, wyjść poza teren internatu oraz powrotów wychowawcy lub dyżurującemu nauczycielowi, trenerowi
 9. przestrzegania ciszy nocnej od godz 22:00 do godz 6:00
 10. informowania wychowawców, trenerów, innych pracowników internatu o zauważonych awariach, usterkach oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia postanowień obowiązujących regulaminów
 11. zgłaszanie wychowawcom, trenerom przypadku choroby, złego samopoczucia
 12. spożywania posiłków w stołówce lub kuchni internatu
 13. oszczędzania energii elektrycznej i wody
 14. podporządkowania się poleceniom wychowawców
 15. zdania uporządkowanego pokoju wychowawcy internatu, trenerowi lub wychowawcy klasy przed wyjazdem do domu, a w szczególności wyłączenia z sieci wszystkich urządzeń elektrycznych oraz dokładnego zamknięcia okien i drzwi
 16. przebywać w internacie w miejscach ogólnodostępnych w kompletnym stroju (koszulka, spodenki)
 17. dyżurowania
 18. do obowiązków dyżurnego należy:
  • poranna pobudka pozostałych wychowanków
  • dyżur na stołówce
  • obchód wieczorny z wychowawcą internatu
  • pilnowanie i utrzymywanie porządku i ładu w internacie
  • zgłaszanie usterek, awarii w internacie
  • przekazanie dyżuru na dzień następny
 19. przestrzegania podpisanych zobowiązań dotyczących m.in. dbałości o pokój, przestrzegania regulaminu, obowiązujących zasad

§ 5

 1. Zabrania się:

a. samowolnego opuszczania internatu bez zgody wychowawcy internatu, trenera, nauczyciela

b. spożywania napojów alkoholowych, przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz wnoszenie alkoholu na teren placówki

c. posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających, halucynogennych, przetrzymywania materiałów łatwopalnych i wybuchowych

d. przywłaszczenia cudzego mienia

e. palenia papierosów w internacie oraz na terenie internatu

f. manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych i SAP

g. siadania na parapetach i wychylania się z okna, zjeżdżania po poręczach na korytarzach

h. samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju i samodzielnego przekwaterowania

i. przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki

j. samowolnego mocowania dekoracji na ścianach z wyłączeniem tablic korkowych oraz miejsc do tego wyznaczonych

k. umyślnego niszczenia wyposażenia internatu

l. samowolnego wyjazdu do domu bez uprzedniego zwolnienia

m. używania wulgarnego słownictwa

n. przetrzymywania zwierząt w Internacie

o. gier hazardowych

p. fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców i pracowników internatu, nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z wychowawcami na telefony komórkowe lub inne urządzenia oraz umieszczania ww. zdjęć i nagrań na stronach internetowych bez pisemnej zgody dyrektora lub osoby nagranej, sfotografowanej oraz upowszechniania ich w inny sposób

q. bójek

r. przewożenia autem uczniów niepełnoletnich przez innych uczniów bez zgody rodziców

s. przebywania poza internatem po godzinie określonej w Regulaminie Internatu

t. zamykania pokoi na klucz oraz przebywania w nich wychowanków różnej płci

używania w pokojach mieszkalnych sprzętów gospodarstwa domowego, mikrofalówki, tosterów, opiekaczy, farelek itp.

§ 6

Nagrody i kary:

Nagroda może być przyznana za:

 • wzorowe zachowanie i wysoka kulturę osobistą
 • pracę społeczną i zaangażowanie w życie internatu, zajęcia, działania dodatkowe
 • utrzymywanie ładu i porządku w pokoju

Nagroda może być udzielona w następującej formie:

· pochwały wychowawcy

· wpisu do Indywidualnej karty Ucznia

· pochwały Dyrektora Szkoły udzielonej wobec społeczności szkolnej lub na stronie internetowej

· dyplom uznania

· list gratulacyjny do rodziców i opiekunów prawnych

· podwyższona ocena z zachowania

· nagroda rzeczowa

3. Kara może być udzielona za:

a. nieprzestrzeganie regulaminu internatu lub jego rażące naruszenie

b. nieprzestrzeganie podpisanych zobowiązań

c. nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy internatu

4. Kara może być udzielona w następującej formie w zależności od przewinienia:

a. wykonanie prac na rzecz internatu

b. wpisanie do Indywidualnej Karty Ucznia

c. nagana przyznana przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców

d. nagana przyznana przez Dyrektora Szkoły

e. obniżenie oceny z zachowania

f. skreślenie z listy mieszkańców internatu


§7

Odpowiedzialność wychowawców internatu

1. Odpowiedzialność za poziom pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz bezpieczeństwo wychowanków                                                                                                                       2. Przyjęcie i przekazanie dyżuru

3. Bieżący przegląd internatu

4. Wychowawca internatu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty pozostawione w pokojach i innych pomieszczeniach internatu przez wychowanka

 

§8

Zadania wychowawcy internatu

1. Szczegółowe zadania wychowawców internatu zawarte w statucie §48 rozdział 2 .

Pobieralnia plików

LO SMS Świdnica

SPSS i M w Świdnicy

Kalendarz


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Kwietnia 2019
Imieniny obchodzą
Adalbert, Gerard, Gerarda, Gerhard,
Helena, Jerzy, Wojciech

Do końca roku zostało 253 dni.
Zodiak: Byk

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj4344
mod_vvisit_counterw tym tygodniu12248
mod_vvisit_counterw tym miesiącu169640
mod_vvisit_counterod początku4285508

We have: 95 guests online
Twoje IP: 18.232.147.215